Paputian ng Kamalayan: Pananaliksik at ang Limot na Kasaysayan ng Pagiging Filipino

Paputian ng Kamalayan: Pananaliksik at ang Limot na Kasaysayan ng Pagiging Filipino (filipino)

Joseph T. Salazar: Pamantasang Ateneo de Manila

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KA2016.00107

Abstract

The paper discusses the historico-critical need to clarify the principles of research and how it can be used to establish more conscious subjectivities helpful in enriching the numerous professions upholding our society. At the very core of these principles is the examination of notions of whiteness not just as a racial issue but also a symbolic representation of knowledge that is enslaved by continuing colonial processes. The value of actively historicizing, clarifying social relations and challenging the foundations of knowledge will be analyzed as fundamental to all research.

Keywords

whiteness, colonial knowledge, historization, research
Title (filipino)

Paputian ng Kamalayan: Pananaliksik at ang Limot na Kasaysayan ng Pagiging Filipino

Abstract (filipino)

Tinatalakay sa papel na ito ang pangangailangang historiko-kritikal na linawin ang prinsipyo sa likod ng pananaliksik at kung paano ito maaaring gamitin upang magtaguyod ng isang higit na malay na subhektibidad na makakatulong sa pagpapayaman ng iba’t ibang propesyong sinasandigan ng ating lipunan. Sa ubod ng mga prinsipyong ito ang pagsipat sa usapin ng kaputian hindi lamang bilang usaping panlahi kundi isang simbolikong representasyon ng kaalaman na patuloy na binibihag ng mga prosesong kolonyal. Susuriin ang ang halaga ng aktibong pagsasakasaysayan, paglilinaw ng mga ugnayang panlipunan at paghamon sa mga batayan ng kaalaman bilang mga pundasyon ng lahat ng pananaliksik.

Keywords (filipino)

kaputian, kaalamang kolonyal, pagsasakasaysayan, pananaliksik

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By