Risoma para sa mga Puno: Mga Konsepto nina Deleuze-Guattari para sa Ekolohiya ng Lungsod Naga, Bikol

Rhizome for Trees: Concepts of Deleuze and Guattari for the Ecology of Naga City, Bikol (english)

Paz Verdades Santos

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KA2019.00411
Published Date: May 17, 2019 | Accepted Date: Apr 18, 2019 | Submitted Date: Sep 25, 2018

Abstract

Tinatalakay ng papel kung paano maaaring magamit sa kampanyang pangekolohiya ang mga pagsasateorya nina Deleuze at Guattari, partikular ang dalumat ng tatlong ekolohiya, panitikan ng minorya, at ekosopiya. Inilalarawan ng papel ang aktuwal na pakikibaka at pakikisangkot ng may-akda upang sagipin ang Ilog Naga sa pagbuo ng Susog Salog: The Naga River Arts and Culture Initiative, ang matatandang puno sa pagpapalapad ng mga kalsada ng Lungsod Naga sa pagkakabuo ng They Grey, We Green (Gana Berde, Abo Pyerde), at Save 651, at iba pang kampanya para sa edukasyong pangkalikasan. Inilalarawan ng papel kung paano maaaring gumana ang dalumat ng risoma sa pagsulpot ng mga kilusang pangkalikasan sa Lungsod Naga, nang walang namumuno, walang herarkiya, walang demokratikong sentralismo, at walang linyang pampolitika. At sa huli, habang pinapansin na wasto at makatuwiran pa rin ang pagsusuring Marxista ng mga uri, bumabaling ang papel sa panawagan ni Guattari para sa mga bagong simulain upang maglingkod sa sangkatauhan, isang sistema na hindi nakaugat sa salapi, bagkus ay sa panlipunan at pang-estetikang pakinabang na maaaring payamanin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng proseso at matulungang makaligtas sa krisis pang-ekolohiya at panlipunan.

Keywords

kampanyang pang-ekolohiya, ekosopiya, tatlong ekolohiya, risoma, panitikan ng minorya, Deleuze at Guattari, mala-diyablong estruktura ng paparating, etika ng saya, papasapit-palang-na-mga-tao
Title (english)

Rhizome for Trees: Concepts of Deleuze and Guattari for the Ecology of Naga City, Bikol

Abstract (english)

The paper discusses how theories by Deleuze and Guattari, particularly three ecologies, minor literature, and ecosophy, can be utilized in ecological campaigns. The paper describes the author’s actual struggle and involvement to save the Naga River in creating Susog Salog: The Naga River Arts and Culture Initiative, the old trees from road widening in Naga City in creating They Grey, We Green, and Save 651, as well as other campaigns for environmental education. The paper describes how the concept of rhizome works in the appearance of environmental movements in Naga City, without a particular leader, without hierarchy, without democratic centralism, and without political alignments. In the end, while keeping in mind that the Marxist critique of classes is still appropriate and logical, the paper turns to Guattari’s call for new beginnings to serve humanity, a system that is not rooted in money, but instead in the social and aesthetic values that can be enriched by people through processes and help them survive in the ecological and social crises.

Keywords (english)

three ecologies, rhizome, minor literature, Deleuze and Guattari, diabolic structure of future, ethics of joy, becoming-human

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By