Teleserye at Kontemporanidad

Teleserye and Contemporaneity (English)

Louie Jon A Sanchez

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KA2020.00506
Published Date: Jul 20, 2020 | Accepted Date: Mar 8, 2020 | Submitted Date: Jan 31, 2020

Abstract

Sa sanaysay na ito, tinutuklas ang isa kong hakà hinggil sa kalikasan ng mga teleserye o telebiswal na soap opera sa Pilipinas. Tinatawag kong “kontemporanidad,” tumutukoy ito sa katangiang mapagtukoy ng mga serye sa kontemporanyong búhay o pangyayaring panlipunan. Gámit pa rin ang pananaw na panitikan nga ang teleserye, at dahil nga rito ay nagsusulong ng tinatawag na “simbolikong aksiyon,” ipinagpapalagay na mabisang kasangkapan ang teleserye sa pagpapamalay hinggil sa lagay-panlipunan. Itatanghal ko ang ganitong mga pagpapalagay sa tinaguriang “pagbásang paloob” sa isang tampok na teleserye, ang Wildflower. Itinuturing ang pamamaraang ito ng may-akda na lalong politisasyon ng pagbása sa teleserye, na masusing pinagtatalab ang anyo at ang kontekstong inuusbungan nito.

Keywords

teleserye, kontemporanidad, telebisyon, Wildflower, Rodrigo Duterte
Title (English)

Teleserye and Contemporaneity

Abstract (English)

In this essay, I speculate on the nature of teleserye or televisual soap opera in the Philippines. I call this “contemporaneity,” referring to the quality of the series signifying to the contemporary life or social events. Retaining the view that teleserye is literature, and as such, advancing of what is called “symbolic action,” it is assumed that the teleserye is an effective tool in raising consciousness regarding social conditions. I present this speculation through a “pagbásang paloob” (an “inward reading”) of a featured teleserye, Wildflower. I treat this method as further politicizing reading of the teleserye, that effectively converges the form and the context from which it emerges.

Keywords (English)

teleserye, contemporaneity, television, Wildflower, Rodrigo Duterte

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By