Pinusong sa Panahon ng “Veerus”: Ang Tula sa Internet Bilang Kontra-Pusong

Pinusong in the Time of “Veerus”: Poetry on the Internet as Counter-Pusong (English)

Eliodora L Dimzon,
John E Barrios

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KA2020.00605
Published Date: Dec 22, 2020 | Accepted Date: Nov 25, 2020 | Submitted Date: Sep 29, 2020

Abstract

Naglalayong mailantad ng papel na ito ang mga tula sa internet na may katangiang pinusong at maitanghal ang mga ito bilang kontra-pusong sa panahon ng “veerus” o panahon ng pandemya sa ilalim ng pamamahala ni Duterte, na kinikilala rin bilang “pinunong pusong” (sovereign trickster) ayon kay Vicente Rafael. Gamit ang teoryang carnivalesque ni Mikhail Bahktin, binasa ang mga tula ng makatang pusong sa layuning mailantad ang gawaing pagbabaligtad at pagtumba ng kaayusan bilang politikal na proyekto ng pagbalikwas sa diskurso ng “veerus” na siyang kinokonstrak ng “pinunong pusong.” Sa tradisyonal na pagbasa ng pinusong, ipinalalabas na ito ay karaniwang gawaing pangungutya at pagbabaligtad ng mababang uri ng kaayusang pumapabor sa naghaharing uri. Subalit lumalabas na ang mga tulang isinulat bilang pinusong ay maaaring hindi limitado sa artikulasyon ng mababang uri sa dahilang ang mga ito ay markado ng pagiging edukado at pagkakaroon ng modernong rasyonalidad ng makatang sumulat. Batay sa naunang konstruksiyon ng “pinunong pusong,” ang mga binasang tula ay maituturing nang kontra-pusong at maituturing nang taliwas sa tradisyonal na konsepto ng pusong sa kabila ng pagpapatuloy pa rin ng pinusong na praktis ng pagtatanghal ng mali, ng pangit, ng madugo, ng bastos, at ng pagpapalusot.

Keywords

pusong, pinusong, kontra-pusong, carnivalesque, pandemya, politikal, dominanteng uri, internet
Title (English)

Pinusong in the Time of “Veerus”: Poetry on the Internet as Counter-Pusong

Abstract (English)

This paper aims to feature poems on the internet as pinusong and eventually propound them as counter-pusong in the time of “veerus” or the time of the pandemic in the Philippines under the administration of President Dutete. Pinusong is read traditionally as the usual project of the lower class’ mockery and subversion of a system that privileges the ruling class. However, what surfaces in the poems is the pinusong that no longer emanates from the lower class but is already marked by the poets’ formal education and modern rationality. Mikhail Bahktin’s theory of the carnivalesque proves useful in reading the texts written by the poets who are also pusong, to highlight reversal and subversion of the status quo by ascribing the President and any other figure of power with the characteristics of a “pinunong pusong” or “sovereign trickster.” Based on the concept of a “sovereign trickster,” the poems can be read as counter-pusong or reversal of the traditional concept of pusong and such is realized as a political praxis by featuring the transgressive, the nasty, the violent, the profane, and the deceptive.

Keywords (English)

pusong, pinusong, counter-pusong, carnivalization, pandemic, political, dominant class, internet

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By