De/Mitolohisasyon ng Aswang: Isang Pagbasa(g) sa Mito Bilang Sakit ng Lipunan

De/Mythologization of Aswang: A Reading of Myth as Social Ill (English)

Chloe V Cabodil: Keys School Manila,
Jaco B Tango: Far Eastern University (Maynila)

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KA2020.00609
Published Date: Dec 22, 2020 | Accepted Date: Nov 25, 2020 | Submitted Date: Oct 15, 2020

Abstract

1986 nang magsimula ang tambalang Lore Reyes at Peque Gallaga sa pagpapalabas ng mga kuwentong bayan at katatakutan sa pelikula. Tumabo sa takilya ang mga idinerehe nilang installments ng Shake Rattle and Roll (1990-1992); Aswang (1992); Hiwaga sa Balete Drive (1988) at marami pang iba. Tinatangka ng papel na ito na isalang sa pagsusuri ang pelikulang Sa Piling ng mga Aswang (1999) nina Reyes at Gallaga. Babalangkasin ng mga mananaliksik ang agapayan ng mga katangian ng aswang sa pagitan ng imahen nito batay sa katutubong paniniwala at imahen nito sa pelikula at sa kung paanong mayroong intertekstuwalidad ng kasaysayan, lipunan, at modernidad ang mga ganitong teksto. Sisipatin ito sa pamamagitan ng mga sumusunod na hati: una, ang mito ng aswang; ikalawa, ang aswang bilang idiyosinkrasya; at ikatlo, ang pangangaswang sa pelikula at lipunan. Sa kabuoan, isinasalang ng mga mananaliksik ang pelikula sa pagbasa na ang aswang ay manipestasyon ng panlipunang kanser sanhi ng kultura ng takot at pananakot sa Pilipinas.

Keywords

aswang, idyosinkrasya, mitolohiya, takot, XDP
Title (English)

De/Mythologization of Aswang: A Reading of Myth as Social Ill

Abstract (English)

Lore Reyes and Peque Gallaga began to create works of folktales and horror themed films in 1986. Their installments of Shake Rattle and Roll (1990-1992); Aswang (1992); Hiwaga sa Balete Drive (1988) and more made a box office hit. This paper attempts to analyze the film Sa Piling ng mga Aswang (1999) by Reyes and Gallaga by outlining the accompanying characteristics of aswang between its image based from folk beliefs and from its depiction in the film and how these texts have intertextuality in history, society, and modernity. This text will be analyzed accordingly: first, the myth of aswang; second, the aswang idiosyncrasy; and third, the role of aswang in film and society. In the end, the researchers assert the aswang as a manifestation of a social ill caused by a culture of fear and intimidation in the Philippines.

Keywords (English)

aswang, idiosyncrasy, mythology, fear, XDP

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By