Sakit ng Loob, Sakit ng Labas: Pagtutumbas sa mga Neolohismong Umusbong sa Kontemporanidad ng COVID-19 Tungo sa Pag-unawa ng Kasaysayan ng Ketong sa Patolohiyang Pilipino

The Sickness Within, The Disease Without: A Comparison of the Neologism Emerging from Contemporary COVID-19 Towards the Understanding of the History of Leprosy in Philippine Pathology (English)

Axle Christien Tugano: University of the Philippines Diliman

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KA2020.00610
Published Date: Dec 22, 2020 | Accepted Date: Dec 4, 2020 | Submitted Date: Oct 30, 2020

Abstract

Layunin ng artikulong ito na itampok ang umaalingawngaw na isyu patungkol sa pandemyang dulot ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa pagsasapantaha, tila bagang itinatrato ng mga kontemporanyong Pilipino ang paglaganap nito bilang isang bago at kaunaunahang sakit na naranasan ng ating lipunan. Sinasalamin lamang nito ang hindi lipos na pag-aaral patungkol sa patolohiyang Pilipino. Kaya’t may tendensiya na balahuin o hindi seryosohin ng balanang Pilipino ang kinahaharap na pandemya dahil bukod sa kulang ang mga kaalaman ukol dito, posibleng hindi na napipiho ang naging hamon at tugon ng ating lipunan sa mga nagdaang sakit (na mas malala pa nga sa COVID-19). Kaya’t sinakyan ko ang mga neolohismong nauso ngayong panahon ng COVID-19 at walang dudang naipasok sa korpora ng modernong bokabularyong Pilipino. Tinitiyak na sa pamamagitan ng pagtutumbas na ito, madaling matatalisod at mauunawaan ang saysay ng mga naunang sakit sa Pilipinas. Bagamat pabaliktad ang galaw ng argumento; gagamitin ang kasalukuyan upang unawain ang nakaraan. Sa ganitong galaw, mapapatunayan na hindi naman na ganoon kabago ang mga neolohismong aking napansin. Tumuon ang pag-aaral na ito sa muling pagsilip sa sakit na Hansen’s disease o ketong na sumalot sa Pilipinas noong maagang bahagi ng dantaon 20. Bumuo ito ng labis na pagkabahala at takot sa mga Pilipino. Halos isandaang taon pagkatapos, sumibol naman sa maagang bahagi ng dantaon 21 ang COVID-19. Higit pa sa komparatibong lenteng hatid ng pag-aaral na ito, maililibra ang dalawang sakit sa kung paano masusukat ang pinagdaanang danas ng mga Pilipino. Bagamat nasa magkaibang epoka at intensidad, kapwa nakapagbigay ang dalawang sakit ng labis na takot sa lipunang Pilipino.

Keywords

sakit, COVID-19, ketong, patolohiya, neolohismo, wika
Title (English)

The Sickness Within, The Disease Without: A Comparison of the Neologism Emerging from Contemporary COVID-19 Towards the Understanding of the History of Leprosy in Philippine Pathology

Abstract (English)

This article aims to highlight the resounding issue regarding the pandemic caused by COVID-19 in the Philippines. In hindsight, it seems that contemporary Filipinos treat its spread as a new and first disease that our society has experienced. It only reflects the inexhaustible study of Filipino pathology. So there is a tendency for the Filipino government to tarnish or not take the future pandemic seriously because apart from the lack of knowledge about pandemics, it is possible that our society does not know the challenges recognized and responses done to past diseases (which is even worse than COVID-19). So I utilized the neologisms that were popular these days of COVID-19 and no doubt had entered the body of modern Filipino vocabulary and corpora. It is ensured that through this comparison, the significance of previous diseases in the Philippines can be easily traced and understood. Although the motion of the argument is reversed; the present will be used to comprehend the past. With this move, it will be proven that the neologisms I have noticed are not that new. This study focuses on re-examining Hansen’s disease or leprosy that plagued the Philippines in the early 20th century. It has created great concern and fear among Filipinos. Nearly a hundred years later, COVID-19 emerged in the early 21st century. In addition to the comparative lens presented by this study, two diseases can be identified and compared in measuring the experiences of Filipinos. Although in different epochs and intensities, both diseases have given rise to extreme fear in Filipino society.

Keywords (English)

disease, COVID-19, leprosy, pathology, neologism, language

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By