Mga Alingawngaw sa Mactan: Isang Pagdalumat sa mga Alingasngas Tungkol sa Bayaning Lapulapu

Rumors in Mactan: A Reading of the Stories Surrounding the Heroic Lapulapu (English)

Kristine Mae A Flores: Ateneo de Manila University,
James Hendrich R Namoca: Ateneo de Manila University

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KA2021.00706
Published Date: Jul 31, 2021 | Accepted Date: Jul 16, 2021 | Submitted Date: Jun 9, 2021

Abstract

Ilang taon na ang nakalilipas ngunit kabilang pa rin sa mga napalilibutan ng iba’t ibang alingasngas ang imahen ng bayaning si Lapulapu na inilalarawan bilang isang matapang at malakas na mandirigmang ipinagtanggol ang bansa laban kay Magellan, isang dayuhang sumubok na sakupin ang bahagi ng kapuluan. Ang mga kontrobersiyal na isyung umiiral sa kasalukuyan tungkol sa kaniya ang siyang bumabaluktot sa historikal na imahen at katangian ng bayani sa ngayon kaya’t sa pagsusuring ito ay babalangkasin ng mga mananaliksik ang iba’t ibang kontrobersiya sa imahen ni Lapulapu batay sa mga katutubong paniniwala, sari-saring kwentong tungkol sa nasabing bayani, at mga imaheng popular sa kasalukuyan. Sa kabuoan, sisipatin ng mga mananaliksik kung paano nabuo ang imahen ni Lapulapu at kung paanong patuloy itong nagbabago sa paglipas ng panahon.

Keywords

bayani, epiko, mito, imahen, Lapulapu, kasaysayan, rebisyonismong historikal
Title (English)

Rumors in Mactan: A Reading of the Stories Surrounding the Heroic Lapulapu

Abstract (English)

Many rumors concerning the character of Lapulapu still exist even today, with most framing him as a national hero who was brave, strong and warrior-like, having fought against Magellan at the Battle of Mactan. However, these rumors and stories concerning Lapulapu’s heroic image may not actually be historically accurate. This paper aims to study Lapulapu’s heroic image throughout the years, from the different stories about him, his popular image as a brave warrior, and controversies that surround his historicity.

Keywords (English)

hero, epic, myth, image, Lapulapu, history, historical revisionism

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By