Mga Multong Balikbayan at Dekolonyalidad: Sa Paghahanap ng Pangalan para sa mga Turistang Nagbabalikbayan

Revenants and Decoloniality:On Finding a Name for Tourists Returning Home (English)

Lucy Van: University of Melbourne

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KATIP2021.00804
Published Date: Dec 15, 2021 | Accepted Date: Nov 2, 2021 | Submitted Date: Jun 30, 2021

Abstract

May mabigat na kahingiang unawain ang di-pantay na daloy ng mga tao at yaman kaugnay sa turismong pangmasa bilang pagpapatuloy ng kolonyal na pananamantala. Kapanabay nito, may panganib na makalimutan ang iba pang daloy ng tao at makaligtaan ang higit na malawak na pananaw ng kung sino ang turista at kung ano ang kahulugan ng kanilang turismo. Ang makaligtaan ang mga turista na hindi umaagpang sa at kung gayon sumasalimuot ng papasok/paluwas na binaryo ng turismo ay nagpapanatili sa makalahing pagkatagibang ng tanong na sino ang naglalakbay. Sa paggamit ng pansamantalang pagpapangalang “nagmumultong balikbayan” bilang pokus ko rito, ang pakay ko’y imbestigahan ang iba pang posibleng naratibo na puwede nating gawin tungkol sa turismo ng mga taong bumabalik sa kanilang bayan, kabilang na ang potensiyal na gawa ng paglikha ng mga pagkakaputol sa kolonyalidad. Isa itong pag-aaral na naglalayong magambag sa mga dekolonyal na lapit kung paano tumatawid ng mga hangganan ang mga di-Kanluraning tao sa kanilang galaw ng paglibot sa mundo—sa kasong ito, sa panandaliang pag-uwi nila sa kanilang tahanan para sa pagbabakasyon. Humuhugot ang pananaliksik kong kros-disiplinaryo sa mga teksto ng batayang pag-aaral sa turismo, ang The Tourist Gaze ni John Urry, mga bagong pag-aaral sa turismo, mga pag-aaral sa potograpiya, mga dekolonyal na naratibo at tula ng paglalakbay, at pagsusuri sa mga personal na pagsasalaysay.

Keywords

turismo, dekolonyalidad, migrasyon, mga naratibo ng paglalakbay, potograpiya, tula
Title (English)

Revenants and Decoloniality:On Finding a Name for Tourists Returning Home

Abstract (English)

There is a strong case for understanding the inequitable flows of people and resources associated with mass tourism as continuous with colonial exploitation. At the same time, there is a risk in overlooking other flows of people and missing the fuller picture of who a tourist is and what their tourism means. Overlooking tourists who don’t fit into and therefore complicate the inbound/outbound tourism binary maintains the racialised asymmetry around the question of who travels. In taking the provisionally named ‘revenant tourist’ as my focus here, my intention is to investigate the other possible narratives we can make about tourism by people returning to their homeland, including its potential as an act that produces discontinuities with coloniality. This is a study that aims to contribute to decolonial approaches of how non-Western people cross borders as they move around the world—in this case, as they briefly return home for holiday. My cross-disciplinary research draws from the seminal tourism studies text, John Urry’s The Tourist Gaze, recent tourism studies, photography studies, decolonial travel narratives and poetry, and reflexive personal account.

Keywords (English)

tourism, decoloniality, migration, travel narratives, photography, poetry

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By