Pagkakatha at Pagtatanghal sa Espasyong Transnasyonal: Isang Pakikipagdiyalogo sa Fish-Hair Woman ni Merlinda Bobis

Storymaking and Performance in Transnational Space: A Dialogue with Merlinda Bobis’ Fish-Hair Woman (English)

Jazmin Llana: De La Salle University

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KATIP2021.00806
Published Date: Dec 15, 2021 | Accepted Date: Nov 6, 2021 | Submitted Date: Jul 1, 2021

Abstract

Sa nobelang Fish-Hair Woman, kinakatha ni Merlinda Bobis ang kuwento ng mitolohikong si Estrella sa mga konsentrikong salaysay na nagdiriin sa isang prosesong transkultural ng pagsasalaysay ng isang may-akdang nananahan din sa mga espasyong transkultural bilang isang Filipino-Australiano. Sa dulang River, River na mag-isang itinanghal ng may-akda, inaari lahat ng manananghal ang mga identidad, isinasatinig at isinasakatawan ang mga ito sa pamamagitan ng sarili niyang katawan. Tinatalunton ng sanaysay na ito ang pagdaloy mula teksto tungong pagtatanghal—isang pagdaloy na transkultural ng isa ring transkultural na manunulat at alagad ng sining na naninirahan sa kapwa Pilipinas at Australia, at bumabaling parito at paroon sa kaniyang buhay at kaniyang sining. Ang transisyon, transmisyon, at translokasyon ng transkultural na nanananghal na katawan—ang trans-, sa sarili nito ang kuwento ng may-akda, ay isinasalaysay sa pagtatanghal, simula sa gawain ng pagsulat at ibinabalik sa katawan. Ang sariling “pagsasalaysay” ng papel na ito ay diyalohikong nakikipagtagpo sa nobela at mga pagtatanghal ni Bobis, pati na sa kaniyang mga sanaysay hinggil sa kaniyang mga likha, nang nakatuon sa mga usaping etiko at epistemolohiko hinggil sa pagsasalaysay at pagkatha at pagtatanghal ng mga kuwento tulad sa Iraya.

Keywords

pagsulat, pagkatha, pagtatanghal, pagsasakatawan, teatro at politika, etika at pakikiramay
Title (English)

Storymaking and Performance in Transnational Space: A Dialogue with Merlinda Bobis’ Fish-Hair Woman

Abstract (English)

In the novel Fish-Hair Woman, Merlinda Bobis tells the tale of mythical Estrella in concentric circles of storytelling that ultimately emphasizes a transcultural process of telling itself by an author who inhabits transcultural spaces herself as a Filipino-Australian. In the play River, River performed solo by the author, the performer claims all identities, voices and embodies them using her own body. The essay traces this passage from text to performance—a transcultural passage by a transnational writer and artist who inhabits both the Philippines and Australia and tacks back and forth in her life and in her art. The transition, transmission, translocation by the transcultural performing body—the trans-, by itself the writer’s story, is told in performance, began in the act of writing and returned to the body. This paper’s own “telling” engages dialogically with Bobis’ novel and performance as well as her scholarly essays on her work, focusing on ethical and epistemological issues on the telling and making and performing of stories such as those of Iraya.

Keywords (English)

writing, storymaking, performance, embodiment, theater and politics, ethics and empathy

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By