Ang Dalumat ng Lugar sa Panahon ng Pandemya

January 17, 2022

Tunghayan si Elizabeth S. Alindogan, mula sa Ateneo de Manila Junior High School, sa kaniyang maikling pagtalakay ng kaniyang artikulong "Ang Dalumat ng Lugar sa Panahon ng Pandemya: Isang Kritikal na Pagsusuri sa Imahen ng Lungsod at ng Probinsiya sa Konteksto ng mga Panitikang Ilokano at Cebuano," mula sa ikaanim na isyu ng Katipunan, ang Kritikal na Patolohiya.

 

 


Browse By