Ang Mga Mumunting Ginto sa Dulang

January 18, 2022

Tunghayan si Elbert O. Baeta, mula sa Central Bicol State University of Agriculture, sa kaniyang maikling pagtalakay ng kaniyang rebyung "Ang Mga Mumunting Ginto sa Dulang: Isang Pagbasa sa Dulang: Dyornal Ning Pagsurat Catandunganon," mula sa ikaanim na isyu ng Katipunan, ang Kritikal na Patolohiya.

 

 


Browse By