Abstract

Isa itong pagninilay sa pilosopikal na Filipinong konsepto ng ‘loob.’ Ang ‘loob’ sa literal na kahulugan ay ‘interyor,’ ngunit sa abot-tanaw ng wika at kulturang Tagalog na nagpalusog sa aking pakikipag-ugnayan sa sarili, sa lipunan, at sa aking pagbabalik-loob sa kalikasan at sa Maykapal, may ibayo pang kahulugan ang loob. Hindi lamang ito nakakulong na espasyo, o sisidlan ng bagaheng diskursibo, o isang paksang akademiko. Lilitaw sa papel na ito na may likas na balangkasang loob na binubuo ng abot-malay, abot-dama, at abot-kaya. Mula sa literal na larawan ng loob bilang ‘sulok ng dibdib’ hanggang sa talinghagang lawak bilang ‘daigdig ng makahulugang ugnayan,’ binubuksan ng loob ang isang buong diskurso ng antropolohikal at moral ukol sa pagpapakatao, at may pangako pang payamanin ang lumalagong literatura ng alternatibong paraan ng pamimilosopiya.


EDITORIAL NOTE: Translated in English as “Loob as Relational Interiority: A Contribution to the Philosophy of the Human Person.” Social Transformations publishes bilingual versions of selected submissions with an aim of engaging with the thinking in, on and from the Global South by way of the languages of its constituencies.

Keywords

loob, abot-malay, abot-dama, abot-kaya, kalooban, pangangatawan, kaisang-loob

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By