Ang Walang-Hanggan ay Narito: Ang Sinasabi ng Pasaway na Hangal sa Maikling Imbestigasyon ng Isang Mahabang Pangungulila ni Edel Garcellano

Ivan Emil A Labayne

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KK2022.003920

Abstract

Nagsimula ang Maikling Imbestigasyon ng Isang Mahabang Pangungulila sa isang pagtatakang nanghahamon: pagpapasalita sa isang “basag na salamin sa mata” (9). Susunod rito ang pagbanggit sa Aleph, sa “teolohiya ng Isa at Karamihan,” sa “istruktura ng DNA,” at, bago matapos ang unang pahina, kay Minerva (9). Ang sandamakmak na pagbabanggit na tulad ng mga ito ay hindi maikakailang isa sa mga dahilan kung bakit madalas ilarawan ang nobela bilang “pilosopikal” o “intelektwal.” Sa pagsusog rito, susuriin ng papel ang sala-salabid na kaisipang ipinasok sa akda, kung paano sila nag-uugnay-ugnay, at kung ano ang sinasabi at ginagawa ng mga ito sa tatlong bagay o ideya: (1) ang Aleph bilang kabuuan o lahat-lahat, (2) ang nobela sa tabi ng tradisyong reyalista at genreng science fiction, at (3) ang pagpoposisyon ng may-akda at ng kanyang akda sa masalimuot na larangan ng kasaysayan at lipunan. Ito ang panimulang ideya na susubukin sa papel: Ang naratibo ay background lamang. Tinutuntungan lamang ito upang ibida ang pagmumuni tungkol sa pagkakalugar ng kaisipan, pagkukuwento, at pagsulat sa kasaysayan ng lipunan. Kaugnay nito, ang may-akda ay batbat din ng kontradiksyon at hindi na tulad ng lumang paghaharaya rito bilang makapangyarihang taga-ukit ng buong-buong kuwento. Naging kasangkapan kapwa ang akda at may-akda upang ipakita ang materyalidad ng aklat, na siya namang naglalaman ng teksto ng naratibo, ang produkto ng pagsulat.

Keywords

book as material, experimental literature, essayistic writing, materialist criticism, writing as product

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By

Kritika Kultura
Department of English
School of Humanities
Ateneo de Manila University

The Philippine Commission on Higher Education (CHED) declares Kritika Kultura as a CHED-recognized journal under the Journal Challenge Category of its Journal Incentive Program.

International Board of Editors

Jan Baetens
Professor
Faculty of Arts
Katholieke Universiteit te Leuven (Belgium)

Joel David
Professor of Cultural Studies
Inha University (South Korea)

Michael Denning
Professor of American Studies and English
Department of English
Yale University (US)

Faruk
Faculty of Cultural Sciences
Universitas Gadjah Mada (Indonesia)

Regenia Gagnier
Professor of English
University of Exeter (UK)

Leela Gandhi
John Hawkes Professor of the Humanities and English
Brown University (US)

Inderpal Grewal
Professor of Women's Gender and Sexuality Studies
Professor of South Asian Studies, Ethnicity, Race and Migration Studies
Yale University (US)

Peter Horn
Professor Emeritus and Honorary Lifetime Fellow
University of Cape Town (South Africa)
Honorary Professor and Research Associate in German Studies
University of the Witwatersrand (South Africa)

Anette Horn
Professor of German Studies
University of the Witwatersrand (South Africa)

David Lloyd
Distinguished Professor of English
University of California, Riverside (US)

Bienvenido Lumbera
National Artist for Literature
Professor Emeritus
University of the Philippines

Rajeev S. Patke
Director of the Division of Humanities
Professor of Humanities
Yale NUS College (Singapore)

Vicente L. Rafael
Giovanni and Amne Costigan Endowed Professor of History
University of Washington (US)

Vaidehi Ramanathan
Department of Linguistics
University of California, Davis (US)

Temario Rivera
Professorial Lecturer
Department of Political Science
University of the Philippines

E. San Juan, Jr.
Philippines Studies Center (US)

Neferti X.M. Tadiar
Professor of Women’s, Gender, & Sexuality Studies
Barnard College (US)
Director of the Center for the Study of Ethnicity and Race
Columbia University (US)

Antony Tatlow
Honorary Professor of Drama
Trinity College Dublin (Ireland)