Abstract

Sinikap ng hermenyutikang suri rito na ilahad ang politikang seksuwal na nakapaloob sa karanasan ng mga aktibista sa panahon ng diktaduryang Marcos at kapaligirang sirkumstansya. Sa sakunang sinapit nila, nakatambad ang barbarikong dahas ng sistemang patriyarko’t piyudal at imperyalismo. Sa paghahanap sa nawalang anak, at nawaglit na pagka-magulang, naisagisag dito ang pinsalang dinanas ng marami, di lamang ang mga desaparesidos. Nakapagitna rin ang dangal ng ama/kalalakihan sa krisis na sumira sa ritwal ng kasal at partido, naipagsanib ang kapalaran ng mamamayan at kapalaran ng bansa. Nalikha sa partikular na danas ang isang pambansang alegorya mula sa testimonya ng mga biktima, kung saan ang trauma o hilakbot ay simbolo ng krisis ng buong bansa. Naging talinghaga ang tungkulin ng gunita sa sitwasyon ng mga anak, na magpapatuloy sa napatid na historya ng mapagpalayang pagpupunyagi—pahiwatig na malulutas ang kontradiksiyon ng panahon at lugar sa kolektibong pagsisikap ng mga salinlahi upang makamit ang pambansang demokrasya at soberanya ng bansa.

Keywords

Batas Militar, desaparesidos, ina, neokolonya, rebolusyon, sakripisyo

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By

Kritika Kultura
Department of English
School of Humanities
Ateneo de Manila University

The Philippine Commission on Higher Education (CHED) declares Kritika Kultura as a CHED-recognized journal under the Journal Challenge Category of its Journal Incentive Program.

International Board of Editors

Jan Baetens
Professor
Faculty of Arts
Katholieke Universiteit te Leuven (Belgium)

Joel David
Professor of Cultural Studies
Inha University (South Korea)

Michael Denning
Professor of American Studies and English
Department of English
Yale University (US)

Faruk
Faculty of Cultural Sciences
Universitas Gadjah Mada (Indonesia)

Regenia Gagnier
Professor of English
University of Exeter (UK)

Leela Gandhi
John Hawkes Professor of the Humanities and English
Brown University (US)

Inderpal Grewal
Professor of Women's Gender and Sexuality Studies
Professor of South Asian Studies, Ethnicity, Race and Migration Studies
Yale University (US)

Peter Horn
Professor Emeritus and Honorary Lifetime Fellow
University of Cape Town (South Africa)
Honorary Professor and Research Associate in German Studies
University of the Witwatersrand (South Africa)

Anette Horn
Professor of German Studies
University of the Witwatersrand (South Africa)

David Lloyd
Distinguished Professor of English
University of California, Riverside (US)

Bienvenido Lumbera
National Artist for Literature
Professor Emeritus
University of the Philippines

Rajeev S. Patke
Director of the Division of Humanities
Professor of Humanities
Yale NUS College (Singapore)

Vicente L. Rafael
Giovanni and Amne Costigan Endowed Professor of History
University of Washington (US)

Vaidehi Ramanathan
Department of Linguistics
University of California, Davis (US)

Temario Rivera
Professorial Lecturer
Department of Political Science
University of the Philippines

E. San Juan, Jr.
Philippines Studies Center (US)

Neferti X.M. Tadiar
Professor of Women’s, Gender, & Sexuality Studies
Barnard College (US)
Director of the Center for the Study of Ethnicity and Race
Columbia University (US)

Antony Tatlow
Honorary Professor of Drama
Trinity College Dublin (Ireland)