Panahon ng Transisyon: Ang Soap Opera sa Telebisyon, 1963-1986

Louie Jon A. Sánchez: Ateneo de Manila University

DOI: https://dx.doi.org/
Published Date: Apr 15, 2021 | Accepted Date: Apr 15, 2021 | Submitted Date: Apr 15, 2021

Abstract

Isinasalaysay dito ang kasaysayan ng soap operang telebiswal sa pagitan ng 1963 at 1986, isang yugtong tinatawag ng awtor na “Panahon ng Transisyon.” Dito binakas ang transisyon ng soap opera mula sa radyo patungo sa bagong midyum ng telebisyon noong dekada 60, hanggang 1986, ang taon ng tuluyang pagbagsak ng diktadurang Marcos. Ngunit bago nito, isinalaysay din ang pagsilang ng industriya ng telebisyon sa gitna ng mga nagkukrus na interes ng mga namuhunan ditong pamilyang oligarko sa negosyo at politika. Makikitang produkto ng masigalot na kasaysayan ng Filipinas, at ng kasaysayan ng telebisyon, ang soap opera, sa pagpapatuloy nito, kahit ba ginambala’t binansot ang midyum kalaunan ng diktadura. Pitong soap opera ang itinampok dito na pawang kumatawan sa proseso ng transisyong nabanggit.

Keywords

soap opera, radyo, telebisyon, Ferdinand Marcos, teleserye, Batas Militar, oligarkiya, kasaysayan ng brodkasting

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By