“Ilaw ng Tahanan” Ang Bisa ng Urbana at Feliza (1864) sa Nobelang Tagalog

Soledad Reyes

DOI: https://dx.doi.org/

Abstract

Higit isaandaan at limampung taon matapos unang mailathala ang Urbana at Feliza (1864), waring napangibabawan na ng mga ideyang bitbit ng globalisasyon at modernisasyon ang diskursong inilatag nito. Layunin ng sansaysay na suriin ang posibleng kabuluhan ng aklat kahit na sa kasalukuyang panahon sa pamamagitan ng, u na, pagli li naw ng mga kontesktong panlipunan at ideyolohikal na kakabit ng pag-iral ng akda at, ikalawa, pagtatasa sa impluwensya ng mga kaisipang inilatag ng aklat, lalu na sa pagsasalarawan ng kababaihan, sa ilang nobelang Tagalog sa unang dekada ng ika-20 dantaon.

Keywords

MGA SUSING SALITA Urbana at Feliza, kasaysayang pampanitikan, nobelang Tagalog, imahe ng babae sa panitikan

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By