Ang Pagtuturo ng Wika at Kulturang Filipino sa Disiplinang Filipino (Konteksto ng K-12)

Ang Pagtuturo ng Wika at Kulturang Filipino sa Disiplinang Filipino (Konteksto ng K-12) (filipino)

Galileo S. Zafra: Unibersidad ng Pilipinas Diliman

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KA2016.00102

Abstract

The paper presents a language teaching approach that veers away from thetraditional form of teaching language which focuses on grammar andcommunication. The proposed approach emphasizes on the link betweenlanguage and Filipino culture. There are different aspects in this, but language ishighlighted as an outlet and receptacle of culture. And yet, this view does notlimit itself to simply listing down people, places, objects, events, concepts, andother forms of Filipino cultural symbols, instead, it pushes for the concept ofculture as dynamic, collective, and within a context. A specific model is alsopresented, and its application, in analyzing cultural domains or cultural fieldspertaining to language. The concluding part of the paper proposes on howlanguage and culture can be taught in the context of the K-12 program, withfocus on how it is outlined according to the language of describing, language ofdefining, language of responding, and language of participating.

Keywords

language education, cultural education, language and culture, language and society, Filipino discipline
Title (filipino)

Ang Pagtuturo ng Wika at Kulturang Filipino sa Disiplinang Filipino (Konteksto ng K-12)

Abstract (filipino)

Naglalahad sa papel ng isang dulog sa pagtuturo ng wika na lumilihis na nakagawiang pagtuturo na may diin sa gramatika at komunikasyon. Ang ipinapanukalang dulog ay nagpapatingkad sa ugnayan ng wika at kulturang Filipino. May iba’t ibang aspekto ang ugnayang ito ngunit itinatampok ang pagtingin sa wika bilang “daluyan” o “sisidlan” ng kultura. Gayumpaman, hindi humihinto ang pananaw na ito sa enumerasyon lamang ng mga tao, lugar, bagay, pangyayari, konsepto, at iba pang sagisag-kulturang Filipino, at sa halip, laging iginigiit na ang kultura ay dinamiko, kolektibo, at may ginagalawang konteksto. Naglatag din ng isang kongkretong modelo, at halimbawang aplikasyon, sa pagsusuri ng mga cultural domain o pangkulturang larang na nakatuon sa wika. Sa huling bahagi ng papel ay iminungkahi kung paano puwedeng ituro sa konteksto ng K-12 ang wika at kultura na nakabalangkas ayon sa wika ng paglalarawan, wika ng pagbuo ng kahulugan, wika ng pagtugon, at wika ng paglahok.

Keywords (filipino)

edukasyong pangwika, edukasyong pangkultura, wika at kultura, wika at lipunan, disiplinang Filipino

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By