Announcements

Panawagan para sa mga Papel: 1521

January 29, 2021

Bilang pag-alala sa ika-500 anibersaryo ng pagdaong nina Magellan at iba pang conquistadores sa kapuluan, binubuksan ng Katipunan, dyornal ng Kagawaran ng Filipino, Pamantasang Ateneo de Manila, ang mga pahina nito sa anumang pag-aaral sa panitikang umusbong sa panahon ng kolonyal na pamamahala ng España sa kapuluan.

Panawagan para sa mga Papel: Bigkis

December 30, 2020

Bukas na nananawagan ang Katipunan sa anumang pag-aaral na ginagamit ang iba-ibang relihiyosong paniniwala bilang paksa, balangkas, kuwadro o metodolohiya ng kritika at pampanitikang pag-aaral.


Browse By