Announcements

Panawagan para sa mga papel: Tagpo

March 13, 2024

Bukas na nananawagan ngayon ang Katipunan, dyornal ng Kagawaran ng Filipino, Pamantasang Ateneo de Manila, sa anumang pag-aaral sa larang ng dula at pagtatanghal partikular sa pagtatala at pagtatasa ng mga partikular na kasaysayan ng iba’t ibang organisasyong panteatro, at iba pang pagkakatatag ng mga komunidad ng mga mandudula at dulaan, kasama na rito ang artikulasyon at pagsusuri ng mga nabuo at patuloy na binubuong proseso ng tanghalan at pagtatanghal.

Panawagan para sa mga papel: P-Pop Rise

October 04, 2023

Bukás na nananawagan ang Katipunan para sa mga abstrak na inilulugar ang kanilang mga pananaliksik sa P-Pop at ang kaugnayan nito sa iba't ibang larang ng pag-aaral.

Panawagan para sa mga papel: Buhian

March 04, 2023

Bukas na nananawagan ang Katipunan para sa anumang pag-aaral na na ginagamit ang karanasang diasporiko sa pagbibigay saysay sa mga produksiyong pampanitikan at kultural ng mga Pilipino, at sa pangkalahatang pagpapakahulugan sa kategorya ng Filipino.

Panawagan para sa mga papel: Mga Araling Imperyo

March 01, 2023

Bukas na nananawagan ang Katipunan para sa anumang pag-aaral na na ginagamit ang karanasang diasporiko sa pagbibigay saysay sa mga produksiyong pampanitikan at kultural ng mga Pilipino, at sa pangkalahatang pagpapakahulugan sa kategorya ng Filipino.

Panawagan para sa mga papel: Global na Filipino

July 11, 2022

Bukas na nananawagan ang Katipunan sa anumang pag-aaral na sinusuri ang pagkakaiba at pagkakapareho ng wikang Filipino sa iba't ibang bahagi ng mundo.

Panawagan para sa mga papel: Bigkis

December 31, 2021

Bukas na nananawagan ang Katipunan sa anumang pag-aaral na ginagamit ang iba-ibang relihiyosong paniniwala bilang paksa, balangkas, kuwadro o metodolohiya ng kritika at pampanitikang pag-aaral.

Panawagan para sa mga papel: 1521

January 29, 2021

Bilang pag-alala sa ika-500 anibersaryo ng pagdaong nina Magellan at iba pang conquistadores sa kapuluan, binubuksan ng Katipunan, dyornal ng Kagawaran ng Filipino, Pamantasang Ateneo de Manila, ang mga pahina nito sa anumang pag-aaral sa panitikang umusbong sa panahon ng kolonyal na pamamahala ng España sa kapuluan.


Browse By