Sa Pagtatagpo ng Bata at Lansangan sa Sangandaan: Etnograpiyang Biswal sa Mundo ng mga Batang Crossing

Sa Pagtatagpo ng Bata at Lansangan sa Sangandaan: Etnograpiyang Biswal sa Mundo ng mga Batang Crossing (filipino)

Carlota B. Francisco: Ateneo de Manila University

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KA2017.00203

Abstract

Nakatuon ang pananaliksik sa pagsusuri ng pakikisangkot ng mga Batang Crossing sa pagbuo ng kanilang reyalidad at identidad, bilang mga bata sa isa sa mahahalagang sangandaan ng Kalakhang Maynila, ang Crossing. Gamit ang lente ng Sosyolohiya ng Bata, partikular na tinutukan ng pag-aaral ang paglagi at paggamit ng naturang mga bata sa mga bahagi ng nasabing lansangan. Sa pamamagitan ng etnograpiyang biswal naisagawa ng pag-aaral ang paghahayag, di lamang sa kalagayan ng mga ito bilang mga Batang Crossing, kungdi ang pagbagtas nila sa mga nagkawing na espasyo ng lansangan, karalitaan sa lungsod at kabataan. Sa pagtuon ng pansin sa mga naturang bata, natunghayan ang Crossing bilang isa pang espasyo ng kabataan/kamusmusan –ng mararalitang bata sa lungsod, sa Crossing.

(The research examines the Batang Crossing’s involvement in the social construction of their realities and identities as children, in one of Metro Manila’s major crossroad, Crossing. It looks at the use of public spaces, particularly the streets, by the group and the experiences unique to them through the paradigm of the Sociology of childhood. The study accounted the Batang Crossing’s engagement in the social construction, not only of their reality(ies) as Batang Crossings, but of the different spaces they traverse everyday namely: the street, urban poverty, and childhood through visual ethnography. A closer look at the children in the study showed Crossing as just another space of childhood –of the urban poor children in Crossing.) 


Keywords

Kabataan/kamusmusan, Sosyolohiya ng bata, identidad, espasyo, batang lansangan, karalitaan sa lungsod, etnograpiyang biswal, Childhood, Sociology of Childhood, Identity, space, street children, urban poverty, visual ethnography
Title (filipino)

Sa Pagtatagpo ng Bata at Lansangan sa Sangandaan: Etnograpiyang Biswal sa Mundo ng mga Batang Crossing

Abstract (filipino)

Nakatuon ang pananaliksik sa pagsusuri ng pakikisangkot ng mga Batang Crossing sa pagbuo ng kanilang reyalidad at identidad, bilang mga bata sa isa sa mahahalagang sangandaan ng Kalakhang Maynila, ang Crossing. Gamit ang lente ng Sosyolohiya ng Bata, partikular na tinutukan ng pag-aaral ang paglagi at paggamit ng naturang mga bata sa mga bahagi ng nasabing lansangan. Sa pamamagitan ng etnograpiyang biswal naisagawa ng pag-aaral ang paghahayag, di lamang sa kalagayan ng mga ito bilang mga Batang Crossing, kungdi ang pagbagtas nila sa mga nagkawing na espasyo ng lansangan, karalitaan sa lungsod at kabataan. Sa pagtuon ng pansin sa mga naturang bata, natunghayan ang Crossing bilang isa pang espasyo ng kabataan/kamusmusan –ng mararalitang bata sa lungsod, sa Crossing.

Keywords (filipino)

Kabataan/kamusmusan, Sosyolohiya ng bata, identidad,espasyo, batang lansangan, karalitaan sa lungsod, etnograpiyang biswal

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By