Abstract

Sa paggamit ng mga teorya ng kasarian, espasyo, at seksuwalidad, sinuri ng pag- aaral ang pagkabuo ng espasyo ng sinehan bilang espasyong homoseksuwal. Sa pagtalunton sa kasaysayan ng homoseksuwalisasyon ng espasyo ng sinehan, at paggalugad sa "kalupaan" ng mga sinehan sa Recto na napiling pag-aralan---ang Roben, Dilson, Hollywood at Ginto---natukoy ng pag-aaral ang hindi pagiging matatag ng anumang uri ng espasyo, maging ang isang kontra-espasyong gaya ng espasyong homoseksuwal, dahil ang mga salik na bumuo rito ang siya ring nagiging sanhi ng pagbagsak nito.

(Utilizing theories of gender, space, and sexuality, the study focuses on the formation of the moviehouse as a homosexual space. By tracing the history of sexualization of the moviehouse space, and exploring the “feld” of the chosen moviehouses in Recto---Roben, Dilson, Hollywood, and Ginto---space is found to be inherently unstable, even for counter-spaces like the homosexual space, because the factors that brought about its production are the selfsame factors that may cause its collapse.) 


Keywords

homoseksuwal na espasyo, etnograpiya, kasaysayan, Maynila, Recto, Queer studies, space, homosexual space, ethnography, history, Manila

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By