Ekolohikong Imahinasyong Filipino: Bagyong Yolanda, Pagbabago sa Klima, at Imperyalismo sa Tula at Tuluyang Filipino

Filipino Ecological Imagination: Typhoon Yolanda, Climate Change, and Imperialism in Philippine Poetry and Prose (english)

Jeffrey Santa Ana: University of New York – Stonybrook

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KA2019.00404
Published Date: May 17, 2019 | Accepted Date: Apr 16, 2019 | Submitted Date: Sep 29, 2018

Abstract

Ginagawang lunsaran ng papel ang antolohiyang pampanitikan na Agam: Filipino Narratives on Uncertainty and Climate Change upang dalumatin ang tinatawag na ekolohikong imahinasyong Filipino. Ipapakita ng papel kung paano tumutugon at tumutuligsa ang mga manunulat na Pilipino sa nararanasan ngayong karahasang dulot pagbabago sa klima sa pamamagitan ng pag-uugnay ng krisis pangekolohiya ng planeta sa panahong Antroposeno sa mga ibinaong kasaysayan ng imperyalismo, kolonyalismo, at neokolonyalismo, sa anyo ng global na pagkaunlad na kapitalista. Ipahahayag ng mga susuriing akdang pampanitikan ang isang ekokritikang Filipino na bumabalik sa karanasang pantao, sa pamamagitan ng isang ekopoetika ng pag-aalala, upang madala ang napakalawak na pagbabago sa klima sa loob ng lunan ng pag-unawa sa pag-init na global bilang nagmumula sa sa mga kapangyarihang kolonyal, at ilugar tayo upang maunawaan ang mga usapin ng katarungang pangkalikasan.

Keywords

ekolohikong imahinasyong Filipino, ekokritisismo, pagbabago sa klima, pag-init na global, Antroposeno, antropohenikong pagbabago sa klima, ekopoetika ng pag-aalala, katarungang pangkalikasan, mabagal na karahasan
Title (english)

Filipino Ecological Imagination: Typhoon Yolanda, Climate Change, and Imperialism in Philippine Poetry and Prose

Abstract (english)

The paper turns to the literary anthology Agam: Filipino Narratives on Uncertainty and Climate Change as to initiate a conceptualization of what is called Filipino ecological imagination. The paper shows how Filipino writers respond and critique the violence presently experienced from climate change through relating the ecological crisis of the planet in the Anthropocene to the buried histories of imperialism, colonialism, and neocolonialism, in the form of global capitalist progress. The analyzed literary texts articulate a Filipino ecocritique that returns to the human experience through an ecopoetics of remembering, to bring the vast climate change in the realm of understanding global warming as coming from colonial powers, and situate us to understand the issues on environmental justice.

Keywords (english)

Filipino ecological imagination, climate change, Anthropocene, anthropogenic climate change, ecopoetics of remembering, environmental justice, slow violence

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By