Ang Pagtanggol kay Marian Rivera Ukol sa Isyung Pantrapiko Bilang Epekto ng Celebrity sa Ugali at Pag-iisip ng Tagahanga

The Defense of Marian Rivera on the Traffic Issue as a Celebrity’s Influence on Fan Behavior and Mentality (English)

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KA2020.00505
Published Date: Jul 20, 2020 | Accepted Date: May 20, 2020 | Submitted Date: Nov 9, 2019

Abstract

Nang ipinahayag ni Marian Rivera ang kaniyang pananaw ukol sa isyung pantrapiko sa Pilipinas—na ito ay matagal nang nangyayari—at naiparating na wala nang magagawa ang mga mamamayan maliban sa gawin na lamang “me time” ang oras, lumaganap sa social media ang mga kritisismo sa kaniyang pribilehiyadong sagot. Nang kumalat ang kontrobersiya, ipinagtanggol siya ng maraming mga tauhan sa internet, kabilang na ang kaniyang mga tagahanga, sa pamamaraan ng paggamit ng mga pangangatwirang kakaiba ang lohika o walang saysay ukol sa isyung pantrapiko, gaya ng pagtawag sa mga kritiko bilang “shunga” o sinasabihang “makikitid ang utak” sa halip na magbigay ng mga argumentong makadadagdag sa diskurso. Tinatalakay ng pananaliksik na ito ang lohika at pag-iisip ng ilan sa kaniyang mga tagahanga sa kanilang pagtanggol sa kaniya sa Twitter at gagamitin ito bilang halimbawa at basehan ng pagpapaliwanag ng pag-iisip at kaugalian ng iba pang mga grupo ng tagahanga o fandom. Sa pamamaraan ng pagsuri ng pangyayaring ito, natuklasan ang ideya na mayroong impluwensiya sa pag-iisip ng mga tagahanga ang sikat na iniidolo sa pagkakaroon ng pagkiling at pagiging kakaiba ng lohika ng kanilang pangangatwiran. Sa pagsuri ng parasocial na relasyon ng celebrity at tagahanga, napalalim ang pag-unawa sa koneksiyon na nabubuo sa pagitan ng dalawa at ang paglaganap nito dahil sa babad na paggamit ng social media. Sa huli, tinalakay ng papel ang pag-abot ng impluwensiya ng mga idolo sa labas ng showbiz patungo sa mga isyung panlipunan at ang kapangyarihan nilang mausog ang pananaw ng kanilang tagahanga ukol sa sarili nilang opinyon.

Keywords

traffic, Marian Rivera, fandom, smart-shaming
Title (English)

The Defense of Marian Rivera on the Traffic Issue as a Celebrity’s Influence on Fan Behavior and Mentality

Abstract (English)

When Marian Rivera expressed her views regarding the issue of public traffic in the Philippines—that this has been happening for a long time—and implied that citizens can do nothing about it other than construe the time spent in commuting as “me time,” criticisms on her privileged response went viral on social media. As the controversy spread, she was defended by many netizens, including her fans, through reasonings that are either different in logic or wholly senseless in relation to the issue of traffic, such as calling critics “shunga” or “makikitid ang utak” (“narrow-minded”), instead of providing arguments that contribute to the discourse. This paper discusses the logic and mentality of a few of her fans and their defense of her on Twitter, and this will be used as an example and basis in understanding the reasoning and values of other fan groups or fandom. Through looking at this event, it is affirmed that the famous idol has an influence over the mentality of fans, in instigating a bias and different logic in their reasonings. In analyzing the parasocial relation between the celebrity and the fan, understanding is deepened regarding the connection between the two, as well as its proliferation through the immersive usage of social media. Finally, this paper discusses the reach of the idols’ influence beyond showbiz and toward social issues, and their power to move the views of their fans regarding their own opinions.

Keywords (English)

traffic, Marian Rivera, fandom, smart-shaming

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By