Walang Himala?: Pagsusuri sa mga Tala ni Pedro Chirino, SJ Tungkol sa mga Himalang Dulot ng Pagbibinyag Noong Ika-16 Hanggang Ika-17 Siglo sa Pilipinas

Miracles But Not Quite?: An Analysis of Pedro Chirino, SJ’s Accounts Regarding “Miraculous Baptisms” in the Philippine Islands from the 16th to 17th century (English)

Glenda C Oris: Ateneo de Manila University

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KA2021.00712
Published Date: Jul 31, 2021 | Accepted Date: Jul 26, 2021 | Submitted Date: Jul 6, 2021

Abstract

Sa akdang Relación de las Islas Filipinas, isinalaysay ni Pedro Chirino, SJ ang mga milagrosong pagbibinyag na nakapagpagaling ng mga karamdaman (“medicinal baptism”) ng mga katutubo sa pamamagitan ng hiwaga ng agua bendita. Sinusuri sa sanaysay na ito ang wika ng mga himala na ginamit ni Chirino sa kaniyang mga salaysay. Inilalahad sa sanaysay ang ilang posibleng sanhi ng paggaling ng mga karamdamang binigyang-lunas ng mga misyonerong Heswita, bukod sa tinukoy nilang kapangyarihan ng Diyos at hiwaga ng tubig. Iminumungkahi ng pag-aaral na ang integrasyon ng mga elemento ng dayuhan at katutubong pananampalataya ang nagpatibay ng paniniwala ng mga katutubo na ang kanilang mga sakit ay mabibigyang-lunas o ang kanilang resistensiya ay mapalalakas laban sa mga epidemya at malubhang sakit. Isinisiwalat din sa sanaysay ang kaalaman ng mga misyonero hinggil sa mga halamang-gamot at mga paraan ng paghahanda ng mga ito upang maging gamot para sa mga sakit ng mga katutubo. Tinatalakay rin sa sanaysay ang posibleng kaugnayan ng lubos na pagbibigay-diin ni Chirino sa mga himalang dulot ng pagbibinyag sa apela noon ng mga Heswita sa Pilipinas na itatag at kilalanin na ang bise-probinsiya ng Pilipinas (“Philippine vice-province”) bilang isang hiwalay na probinsiya ng Kapisanan ni Hesus (“full-fledged province of the Society of Jesus”) upang magkaroon sila ng higit na awtonomiya at kapangyarihan sa pangangasiwa ng kanilang mga lugar ng misyon sa Pilipinas.

Keywords

mahimalang pagbibinyag, Pedro Chirino, SJ, halamang-gamot, tradisyonal na medisina, Filipinisasyon ng Katolisismong Español, Probinsiya ng mga Heswita sa Pilipinas, Ignacio Alcina, SJ
Title (English)

Miracles But Not Quite?: An Analysis of Pedro Chirino, SJ’s Accounts Regarding “Miraculous Baptisms” in the Philippine Islands from the 16th to 17th century

Abstract (English)

In Relación de las Islas Filipinas, Pedro Chirino, SJ chronicles many miraculous recoveries due to “medicinal baptism” brought about by the healing powers of holy water and the efficacy of the Christian God. This essay analyses the language of miracles that Chirino employs in his accounts. This study looks into the other possible causes, aside from faith and the use of holy water, of the miraculous healings of Filipino natives that were performed by the Jesuit missionaries. This essay suggests that the syncretization of folk beliefs and customs, and Christian precepts and rituals, strengthened the natives’ conviction that they will indeed be healed or that their resistance to sickness will be fortified. The study also discloses the apparent knowledge of the missionaries regarding native medicinal plants and the preparation of ointments and potions that cure maladies and illnesses. Finally, the essay also discusses the possible connection between Chirino’s overemphasis of miraculous baptisms and the long-standing appeal of the Jesuits in the Philippines for the establishment of the Philippine vice-province into a full-fledged province of the Society of Jesus, that will facilitate their greater autonomy and control over the management of their mission areas in the Philippines.

Keywords (English)

miraculous baptism, Pedro Chirino, SJ, medicinal plants, traditional medicine, Filipinisation of Spanish Catholicism, Jesuit Philippine Province, Ignacio Alcina, SJ

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By