Pagkaligaw at Pamamaybay sa Elcano & Magellan

Being Lost in and Coasting along Elcano & Magellan (English)

Emmanuel Jayson V Bolata: University of the Philippines - Diliman

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KA2021.00710
Published Date: Jul 31, 2021 | Accepted Date: Jul 26, 2021 | Submitted Date: Jul 18, 2021

Abstract

Tinitingnan sa papel na ito ang nilalaman ng pelikulang Elcano & Magellan: The First Voyage Around the World (dinirehe ni Ángel Alonso, at isinulat nina José Antonio Vitoria at Garbiñe Losana, 2019), at ang konteksto ng kontrobersiyal nitong resepsiyon lalo na mula sa mga Pilipinong manonood. Binigyan ng natatanging diin hindi lamang ang mga implikasyon nitong historyograpikal sa kontemporanyong naratibong pangkasaysayan ng bansa, kundi maging sa mga posibleng epekto na maaaring makuha mula rito ng pinagtutuunang tagatanggap, ang mga bata.

Keywords

Magellan, Elcano, Lapu Lapu, Samar, ligaw, baybay
Title (English)

Being Lost in and Coasting along Elcano & Magellan

Abstract (English)

The paper looks into the content of the film Elcano & Magellan: The First Voyage Around the World (directed by Ángel Alonso, and written by José Antonio Vitoria and Garbiñe Losana, 2019), and the context of its controversial reception especially by the Filipino audience. Specific emphasis has been ascribed not only to its historiographical implications to contemporary historical narrative of the nation but also to the possible effects that may be imbibed from it by its intended audience, children.

Keywords (English)

Magellan, Elcano, Lapu Lapu, Samar, being lost, coast

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By