Ang Mga Hanggahan sa Pagitan ng Bakla at ng Gay

The Borders Between Bakla and Gay (English)

Martin F Manalansan IV: University of Minnesota

DOI: https://dx.doi.org/
Published Date: Oct 31, 2023 | Accepted Date: Aug 28, 2023 | Submitted Date: Jul 13, 2023

Abstract

Ang Global Divas ay isang etnograpikong pag-aaral sa mga Filipinong bakla na imigrante o naglipat-bansa na naninirahan sa kapookan ng New York City. Binibigyang-hugis at sinusuri ng aklat ang mga paghihinagpis, paghahanapbuhay, at paglalakbay ng mga identidad, mga ugali at kilos, at mga kultura sa pamamagitan ng pakikipagharap sa mga di-mapanghahawakang pagpihit ng lahi, kasarian, seksuwalidad, at modernidad. Itinatanghal ng Global Divas ang maigting at masalimuot na pakikipagkasundo at pakikipagtalo ng mga nasabing bakla ukol sa wika, pagnanasa, karamdaman, at pangangarap. Binibiyak at binubulabog ng akdang ito ang gahum ng mapansaklaw-sa-lahat na namamayaning gay identity at tumutungo sa kritika ukol sa “globalizing gay world” sa pagtahak sa isang kritikang queer mula sa lahing may kulay.

Keywords

bakla, gay, imigrasyon, mga kategorya ng identidad, kasarian
Title (English)

The Borders Between Bakla and Gay

Abstract (English)

Global Divas is an ethnographic study of Filipino gay immigrants living in the New York City area. The book limns and analyzes the travails and travel of identities, behaviors, and cultures by confronting the vicissitudes of race, gender, sexuality, and modernity. Global Divas showcases the intense complicated negotiations and contestations of these men around language, desire, disease, and aspirations. This work opens and disrupts the hegemony of a universalized gay identity and leads to a critique of a “globalizing gay world” via a queer of color critique.

Keywords (English)

bakla, gay, immigration, identity categories, gender

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By