“Waray-Waray” ni Eartha Kitt: Ang Filipina sa Paghaharaya ng Black Feminist na Pagtatanghal

Eartha Kitt’s “Waray-Waray”: The Filipina in Black Feminist Performance Imaginary (English)

Lucy Burns: University of California-Los Angeles

DOI: https://dx.doi.org/
Published Date: Oct 31, 2023 | Accepted Date: Sep 29, 2023 | Submitted Date: Mar 3, 2023

Abstract

Sinisiyasat ng pag-aaral na ito ang interseksiyon sa mga paghaharaya ng pagtatanghal na Afro-Filipinx sa pamamagitan ng pagtatanghal ni Eartha Kitt ng “Waray Waray,” isang kanta na nagtataglay ng maramihang signipikasyon sa kasaysayang representasyonal ng mga babaeng Waray sa partikular at ng mga Filipina sa pangkalahatan. Nagbubukas ang pakikinig sa rendisyon ni Kitt ng kanta sa talakayan tungkol sa masalimuot na relasyon ng lahi, imperyo, at ng politika ng tunog/panggagaya ng boses.

Keywords

paghaharaya ng pagtatanghal na black feminist, pagtatanghal na tumatawid ng hanggahan, interseksiyon ng usapin ng babae at ng bansa (“Babae ba Iyan?”), politika ng tunog/ panggagaya ng boses




Title (English)

Eartha Kitt’s “Waray-Waray”: The Filipina in Black Feminist Performance Imaginary

Abstract (English)

This essay explores the intersection of Afro-Filipinx performance imaginaries through Eartha Kitt’s performance of “Waray Waray,” a song that holds multiple significations in the representational history of Waray women specifically and Filipinas broadly. Listening to Kitt’s rendition of this song opens up a discussion about the entanglements of race, empire, and the politics of sound/voice mimicry.

Keywords (English)

black feminist performance imaginary, border-crossing performance, intersection of the woman question and national question (“Babae ba Iyan?”), politics of sound/voice mimicry

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By