Panawagan para sa mga papel: Mga Araling Imperyo

March 01, 2023

Para sa ikalabing-isang isyu, nananawagan ang Katipunan, dyornal ng Kagawarang Filipino ng Pamantasang Ateneo de Manila, para sa anumang pag-aaral na ginagamit ang karanasang diasporiko sa pagbibigay saysay sa mga produksiyong pampanitikan at kultural ng mga Pilipino, at sa pangkalahatang pagpapakahulugan sa kategorya ng Filipino; kabilang na dito ang patuloy at kontemporanyong pakikiharap at pakikitalad sa Imperyo, sa loob man ng kuwadro ng karanasang imperyal o neokolonyal, at nakaugat man sa kontinente ng America o Europa, maging ng Asya. Magiging bukas din ang isyu sa mga pagpupunyagi ngayong bigyan ng boses ang mga pag-aalyansa sa lunan ng Global na Katimugan (Global South) sa paghubog at paggabay sa mga nangyayaring diskursong internasyonal at transnasyonal, kabilang na dito ang mga proyekto ng dekolonisasyon sa muling pagtatasa sa kategorya ng Imperyo mula sa binaryong ugnayan lamang ng Kanluran at Silangan, tungo sa higit na planetaryong pagdadalumat sa ugnayang pantao at sangkatauhan nang umuusad na mula sa mga pagkuwestiyon lamang sa mga halagahang Eurosentriko bagkus sabay na hindi rin lamang napabibitag sa mga halagahang Antroposentriko. Tatayong patnugot para sa isyung ito si Dr. Gary C. Devilles.

Ipasa ang papel nang sumusunod sa gabay sa estilo ng MLA, sa paggamit ng nakapanaklong na sanggunian at talasanggunian, na may kalakip na maikling bionote at abstrak ng papel. Matatagpuan ang alituntunin sa pagpasa ng papel dito. Maaaring ipadala ang papel sa katipunan@ateneo.edu bilang Word file. Bukas ang pagtanggap ng papel hanggang sa ika-31 ng Marso 2023. 


Browse By