Isang Haraya ng Lambing: Ang Pagsikat ng Boys’ Love sa Pilipinas sa Panahon ng Pandemyang COVID-19

An Imagination of Tenderness: The Rise of Boys’ Love in the Philippines During the COVID-19 Pandemic (English)

John B Bengan

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KA2020.00604
Published Date: Dec 22, 2020 | Accepted Date: Dec 6, 2020 | Submitted Date: Nov 17, 2020

Abstract

Pambihira ang biglang pag-usbong sa Pilipinas ng Boys’ Love, o mga palabas na kung tawagin ay BL. Maituturing na pantasya tungkol sa murang pag-ibig, tampok sa mga palabas ang kuwento ng mga binatang nag-iibigan. Pumatok ang BL sa maraming Pilipino mula nang ipinalabas sa YouTube ang 2gether the Series ng Thailand noong Pebrero 2020. Kasabay naman nito ang sapilitang pananatili sa kabahayan ng mga Pilipino matapos ipinatupad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang malawakang lockdown, na itinuturing na isa sa pinakamatagal at pinakamahigpit na isinagawa sa buong mundo, bilang tugon sa pagsiklab ng 2019 novel coronavirus o COVID-19. Kung ang mga pelikulang science fiction ay talinghaga ng mga nakabaong pangamba (Sontag 220), pinupukaw naman ng mga BL serye ang isang haraya ng lambing. Ano ang nakahuhumaling sa Thai BL, partikular na ang isang palabas na niyakap ng napakaraming manonood sa iba’t ibang bahagi ng mundo? Ano ang pangako ng harayang ito sa mga manonood? Anong ligalig ang nasa likod nito? Susubukang mailahad ng sanaysay ang mga nabanggit na may diin sa ugnayan ng pagsikat ng BL serye sa Pilipinas at ilang kaganapan sa bansa kamakailan lamang.

Keywords

Boys’ Love (BL), yaoi, COVID-19 pandemic, kulturang popular na Thai, manonood na Filipino
Title (English)

An Imagination of Tenderness: The Rise of Boys’ Love in the Philippines During the COVID-19 Pandemic

Abstract (English)

The sudden popularity of Boys’ Love—also known as BL—in the Philippines is phenomenal. Read as a fantasy of young love, the TV series present stories of young men loving men. BL became a hit among many Filipino viewers since Thailand’s 2gether the Series premiered on YouTube in February 2020. Around the same time, Filipinos were forced to stay at home after President Rodrigo Duterte imposed a massive lockdown, which is considered as one of the longest and toughest in the world, in response to the spread of the 2019 novel coronavirus or COVID-19. If science fiction films are allegories of repressed horrors (Sontag 220), BL stirs an imagination of tenderness. What makes Thai BL so appealing, particularly a series well received by viewers from different parts of the world? What promise does it hold for audiences? What anxiety lurks behind this imagination? This essay will attempt to address these queries with an emphasis on the convergence of the rise of BL in the Philippines and recent events in the country.

Keywords (English)

Boys’ Love (BL), yaoi, COVID-19 pandemic, Thai popular culture, Filipino spectatorship

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By