No. 6 Cover Image

No. 6

(2020)

Bilang isang dyornal na dumaan sa pagkilatis ng mga kapwa dalubhasa, naglilimbag ang Katipunan ng pinakabagong pananaliksik na isinusulong ang paggamit ng wikang Filipino sa kritikal na pananaliksik at akademikong diskurso, at nililinang ang larang ng araling Filipino. Higit pa sa paglalapat ng pampanitikan at kritikal na teorya, tinuturol ng paninindigang interdisiplinaryo ng dyornal ang pagkaunlad ng kabang kaalaman na gumagamit sa karanasang Filipino sa pag-unawa ng mga kategorya ng global at internasyonal. Inilalabas nang dalawang beses bawat taon ang isyu ng dyornal.


Please login first to access subscription form

No. 6 (2020)

Kritikal na Patolohiya


Front Matters

Mga Paunang Pahina

Alvin Yapan

i-vii


Mga Panimula

Ang mga Sosyo-kultural na Sintomas ng COVID-19

Alvin Yapan

1-3

Hinggil sa mga Hinaharap

Christian Jil R Benitez

4-6


Download Full IssueBrowse By

Past Issues