Dekolonyal na Elastisidad sa Salaysay ng Paglalakbay at na Naglalakbay ng Makatang Filipinong Transnasyonal: Mga Pakikipagsapalarang Malikhain at Kritikal

Decolonial Elasticity in the Filipino Transnational Poet’s Travel and Traveling Story: Creative-Critical Journeys (English)

Merlinda Bobis: The Australian National University

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KATIP2021.00807
Published Date: Dec 15, 2021 | Accepted Date: Nov 11, 2021 | Submitted Date: Sep 2, 2021

Abstract

Tinatalakay ng sanaysay na ito kung paanong itinutulak ng dekolonyalidad ang mga tulang paglalakbay at naglalakbay ng tatlong makatang Filipino na transnasyonal: sina Luisa A. Igloria, Bino A. Realuyo, at Merlinda Bobis. Susuriin ng pagtalakay na ito kung papaanong binibigyang-kritika at binubulabog ng mga tulang transnasyonal na ito ang paglalakbay na kolonyal at mga representasyon ng gayong paglalakbay, pati na ang kasaysayang kolonyal at ang mismong Imperyo; kung paanong tumatawid-hanggahan at dekolonyal na elastiko ang mga tula sa kanilang pagbanat sa panahon at espasyo upang matalunton at magambala ang tuluyan ng kolonyalidad; kung paano naipanunumbalik ng mga ito ang nawalang naisabuhay na búhay sa pagsasalaysay ng pakikipagsapalaran; at kung paanong gumagana rin ang mga ito bilang kritikal na diskurso.

Keywords

dekolonyalidad, kolonyalidad, kolonyal na paglalakbay, imperyo, hanggahan, transnasyonal, elastisidad
Title (English)

Decolonial Elasticity in the Filipino Transnational Poet’s Travel and Traveling Story: Creative-Critical Journeys

Abstract (English)

This paper discusses how decoloniality drives the travel and traveling poems by three Filipino transnational poets: Luisa A. Igloria, Bino A. Realuyo and Merlinda Bobis. This discussion will unpack how these transnational poems critique and disorient colonial travel and travel representations, and colonial history and Empire; how the poems are border-crossing and decolonially elastic as they stretch time and space to chart and disrupt the continuum of coloniality; how they reinstate the disappeared lived life in the telling of the journey; and how they operate as critical discourse.

Keywords (English)

decoloniality, coloniality, colonial travel, empire, border, transnational, elasticity

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By