No. 8 Cover Image

No. 8

(2021)

Bilang isang dyornal na dumaan sa pagkilatis ng mga kapwa dalubhasa, naglilimbag ang Katipunan ng pinakabagong pananaliksik na isinusulong ang paggamit ng wikang Filipino sa kritikal na pananaliksik at akademikong diskurso, at nililinang ang larang ng araling Filipino. Higit pa sa paglalapat ng pampanitikan at kritikal na teorya, tinuturol ng paninindigang interdisiplinaryo ng dyornal ang pagkaunlad ng kabang kaalaman na gumagamit sa karanasang Filipino sa pag-unawa ng mga kategorya ng global at internasyonal. Inilalabas nang dalawang beses bawat taon ang isyu ng dyornal.


Please login first to access subscription form

No. 8 (2021)

Bilaterál


Front Matters

Mga Paunang Pahina

Alvin B Yapan

i-1


Mga Panimula

Ang Australia sa Harayang Filipino

Alvin B Yapan

2-4

Pagsasalin at Bilateralidad

Christian Jil R Benitez

5-7


Ateneo Art Awards 2021: Gawad Purita Kalaw-Ledesma sa Suring Sining

Ang Pagmamapa sa Kalunsuran at mga Kontemporanyong Obra Mula sa Mutable Truths

Jayson V Fajardo

160-177


Download Full IssueBrowse By

Past Issues