Mga Relasyong Panlipunan at mga Kakayahan ng mga Dalubhasang Migranteng Filipino sa Perth, Western Australia

Social Relations and Capabilities of Filipino Skilled Migrants in Perth, Western Australia (English)

Jozon A Lorenzana: Ateneo de Manila University

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KATIP2021.00808
Published Date: Dec 15, 2021 | Accepted Date: Dec 1, 2021 | Submitted Date: Sep 1, 2021

Abstract

Isa ang Australia sa limang pangunahing bansa na puntahan ng mga transnasyonal na Pilipino. Nagbibigay ang mga programang iniaalok ng bansa para sa mga dalubhasang manggagawa ng mga pagkakataong makapagtrabaho at makapanirahan, na nag-ambag sa pag-unlad ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga padalang pera, kabilang na ang iba pang pakinabang. Nakatuon ang mga kasalukuyang pag-aaral sa manggagawang transnasyonal na Pilipino sa Australia sa pagsusuri at pagpapaunlad ng migranteng kapital (kultural, ekonomiko, at panlipunan). Bagamat magagamit ang ganitong pagsusuri sa pag-unawa ng kalagayan ng mga manggagawang Filipino, higit na nakatutok ang paglapit gamit ang migranteng kapital sa mga lohikong ekonomiko ng karanasang migrante. Palalawakin ng kasalukuyang sanaysay ang pag-unawa natin sa karanasan ng manggagawang Filipino sa Australia sa pagtingin, sa halip, sa kung paano maaaring masuri ang kanilang migranteng proyekto sa kategorya ng mga kakayahan, ang kasanayan nila para sa mahahalagang gawa at pagtamo ng mga hinahalagang estado ng pag-iral (Sen). Batay sa pakikipanayam sa mga kataong may-hawak ng 457 visa sa Perth, Western Australia, sinusuri ng kasalukuyang pag-aaral ang mga kalagayang tumutulong at humahadlang sa kanilang mga kakayahan sa trabaho at pang-araw-araw na buhay. Isinusulong nito ang argumento tungkol sa papel ng mga ugnayang panlipunan, personal na mga katangian at mga polisiyang pang-visa na umaapekto sa mga kakayahan ng migranteng transnasyonal na Pilipino.

Keywords

kakayahan, relasyong panlipunan, transnasyonal na Pilipino, relasyong Filipino-Australiano, migrasyon
Title (English)

Social Relations and Capabilities of Filipino Skilled Migrants in Perth, Western Australia

Abstract (English)

Australia is one of the top five destination countries for Filipino transnationals. The country’s skilled migration programs provide opportunities for work and settlement, which contribute to Philippine development via remittances, among other advantages. Current literature on Filipino transnational workers in Australia have focused on assessing and improving migrant capitals (cultural, economic and social). While such analysis is useful in understanding the conditions of Filipino workers, a migrant capital approach dwells much on the economic logics of migrant experience. The following essay aims to broaden our understanding of Filipino workers’ experiences in Australia by looking instead at how their migration projects can be analyzed in terms of capabilities, the ability to do valuable acts and achieve valued states of being (Sen). Based on interviews with 457 visa holders in Perth, Western Australia, the present study examines the conditions which enable and constrain their capabilities at work and everyday life. It makes an argument about the role of social relations, personal characteristics and visa policy in affecting the capabilities of Filipino transnational migrants.

Keywords (English)

capabilities, social relations, Filipino transnational, Filipino-Australian relations, migration

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By