Ang Lugar ng Araling Pilipino sa Kontinenteng Australia: Sipat Mula sa Karanasan ng Diasporang Filipino at Iskolar(syip) sa Melbourne, Victoria

The Space of Philippine Studies in Continental Australia: View from the Filipino Diasporic Experience and Scholar(ship) in Melbourne, Victoria (English)

Reagan R Maiquez: Monash University

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KATIP2021.00809
Published Date: Dec 15, 2021 | Accepted Date: Dec 4, 2021 | Submitted Date: Aug 29, 2021

Abstract

Ngayong ginugunita ang ika-75 taong diplomatikong relasyon ng Australia at Pilipinas ay mahalaga ring suriin ang relasyon ng dalawang bansa sa lente ng diasporang Filipino sa nasabing kontinente. Layon ng papel na ito na kritikal na paglimian ang papel ng nasabing diaspora sa pagkakaroon ng programang Araling Pilipino (AP) o Philippine Studies (PS) sa kontinente ng Australia. Sa kabilang banda, maaari ring sabihing ito ay pag-aaral na gumagamit ng lente ng AP/PS sa pagsipat sa kasalukuyan at sa hinaharap ng diasporang Filipino sa nasabing kontinente. Limitado ang papel sa isang pangkahalatang pagbaybay o pagsasanaratibo sa migrasyon ng mga Filipino sa Australia at sa karanasan ng umuusbong na iskolarsyip sa Melbourne, Victoria. Sa pamamagitan nito, ipinapanukula na hindi kinakailangan ng mga sentro ng pag-aaral o programa ng AP/PS upang higit na maunawaan ang kulturang Filipino sa Australia, o maging ang Australia mismo sa pamamagitan ng AP/PS.

Keywords

Philippine Studies, Araling Pilipino, Australia, Melbourne, diasporang Filipino
Title (English)

The Space of Philippine Studies in Continental Australia: View from the Filipino Diasporic Experience and Scholar(ship) in Melbourne, Victoria

Abstract (English)

As we commemorate the 75th anniversary of the diplomatic relations between Australia and the Philippines, it is also important to evaluate the relationship between the two countries from the lens of Filipino diaspora in the continent. The aim of this paper is to critically reflect on the role of the said diaspora on the presence of Araling Pilipino (AP) or Philippine Studies (PS) in the Australian continent. On the other hand, this could also be a study of the current situation and the future of this diaspora in the continent through the lens of AP/PS. The paper is limited to tracing and narrativizing in general terms the migration of Filipinos in Australia and the experience of emergent scholarship in Melbourne, Victoria. Through this, it is proposed that centers of AP/PS studies and programs are not neccesary to better understand Filipino culture in Australia, nor Australia itself through AP/PS.

Keywords (English)

Philippine Studies, Araling Pilipino, Australia, Melbourne, Filipino diaspora

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By