Dalawang Antolohiya, Isang Kasaysayang Pampanitikan: Ilang Tala sa Likod ng Tatlong Aklat Tungkol sa mga Manunulat na Pilipino sa Australia

Two Anthologies, One Literary History: A Postscript on Three Books About Filipino Writers in Australia (English)

Jose Wendell P Capili: University of the Philippines - Diliman

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KATIP2021.00810
Published Date: Dec 15, 2021 | Accepted Date: Nov 30, 2021 | Submitted Date: Nov 6, 2021

Abstract

Dalawang antolohiya at isang kasaysayang pampanitikan ang naging bunga ng aking pananaliksik tungkol sa mga naratibo ng migrasyon ng mga Filipinong manunulat sa Australia. Ito ang: From the Editors: Migrant Communities and Emerging Australian Literature (2007), Salu-Salo: In Conversation with Filipinos (2008), at Migrations and Mediations: The Emergence of Southeast Asian Writers in Australia, 1972-2007 (2016). Ilan sa mga diasporikong manunulat mula sa Pilipinas ay lumitaw sa Australia mula 1972 hanggang 2007 sa tulong ng mga guro, programa sa malikhaing pagsulat, maliliit na limbagan, mga limbagang pampamantasan, mga parangal na pampanitikan, mga gawad at fellowship, at mga inisyatibang nakabatay sa mga komunidad. Bilang isang mananaliksik, napagtanto kong ang pagkakalimbag ng tatlong aklat na nabanggit ay maliit lamang na bahagi ng patuloy na lumalaking korpus ng mga akdang isinusulat na may paksa at temang Asyano, at hindi Anglo-Celtic o di-Europeo na mga pangunahing komunidad sa Australia. Kung paanong mas marami pang mga migranteng manunulat ang nagbibigay ng paghatol sa paksa ng pagtanggap o pagtanggi sa kanilang pagiging Australiano, inaasahan ko na mas marami pang mga iskolar ang higit na tutuklas sa pag-unlad ng mga malikhaing produksiyon na tatalakay sa mga tema at karanasang nakapaligid sa mga Pilipino at iba pang mga taga-Timog-Silangang Asya sa Australia.

Keywords

diaspora, Australia, Australiano, Timog-Silangang Asya, Pilipino sa Australia, Anglo-Celtic, Europeo
Title (English)

Two Anthologies, One Literary History: A Postscript on Three Books About Filipino Writers in Australia

Abstract (English)

My research on the narratives of migration of Filipino writers in Australia produced two anthologies and a book of literary history. These are: From the Editors: Migrant Communities and Emerging Australian Literature (2007), Salu-Salo: In Conversation with Filipinos (2008), and Migrations and Mediations: The Emergence of Southeast Asian Writers in Australia, 1972-2007 (2016). Several diasporic writers from the Philippines emerged in Australia from 1972 onwards because they received encouragement from literary mentors, creative writing programs, small printing presses, university presses, literary awards, grants and fellowships, and community-based initiatives. Hopefully, my three books provided a modest contribution to the growing body of works on Asians and non-Anglo-Celtic and non-European communities in Australia. Just as more diasporic writers render judgment about the acceptance or rejection of their “Australianness,” it is hoped that more scholars will further explore the development of creative productions that often deal with themes and realities surrounding Southeast Asians in Australia. At the same time, this researcher nurtures the possibility of scholars formulating a more definitive theory about writers from minority ethnic communities in Anglo-Celtic and European-centered cultures in the future.

Keywords (English)

diaspora, Australia, Australian, Southeast Asia, Filipinos in Australia, Anglo-Celtic, European

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By