Tunog Tagalog: Pagninilay-nilay sa Kultura ng Pakikinig at Politikal na Ekolohiya ng mga Bagay

Tagalog Sound: Reflections on the Culture of Listening and the Political Ecology of Things (English)

Gary C Devilles: Ateneo de Manila University

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KATIP2021.00811
Published Date: Dec 15, 2021 | Accepted Date: Dec 2, 2021 | Submitted Date: Nov 25, 2021

Abstract

Tinatangka ng papel na ito na magnilay sa katahimikan at tunog na nagmumula sa karanasan ng pandemya tungo sa isang artikulasyon ng politikal na ekolohiya ng mga bagay gamit ang mga salitang may kinalaman sa tunog at ilang tanaga sa Vocabulario de la Lengua Tagala nina de Noceda at de Sanlucar. Inaasahan na sa pagdalumat ng mga kahulugan ng salita, maiuwi ito sa isang pagdalumat sa karanasan ng pananahimik o pakikinig sa kalikasan at maging panimulang artikulasyon ng kultura ng pakikinig sa Maynila bago ito naging maingay na lungsod ngayon. Pagbabatayan sa papel na ito ang mga teorya ng politikal na ekolohiya ng mga bagay ni Jane Bennett at pakikinig sa kalikasan at katahimikan ni Norie Neumark.

Keywords

kultura ng pakikinig, aralin ng mga pandama, bagong materyalismo, politikal na ekolohiya ng mga bagay, katahimikan, kalikasan
Title (English)

Tagalog Sound: Reflections on the Culture of Listening and the Political Ecology of Things

Abstract (English)

This paper attempts to reflect on silence and sound emanating from the experience of the pandemic towards an articulation of a political ecology of things by using words related to sound and a few tanaga from Vocabulario de la Lengua Tagala by de Noceda and de Sanlucar. Through the conceptualization of word meanings, this paper anticipates to bring these concepts back to the experience of being silent with or listening to nature, and turn them into a preliminary articulation of a culture of listening in Manila before it became a city full of noise as of today. This paper will be based on the theory of the political ecology of things by Jane Bennett and listening to nature and silence by Norie Neumark.

Keywords (English)

culture of listening, sense studies, new materialism, political ecology of things, silence, nature

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By