No. 9 Cover Image

No. 9

(2022)

Bilang isang dyornal na dumaan sa pagkilatis ng mga kapwa dalubhasa, naglilimbag ang Katipunan ng pinakabagong pananaliksik na isinusulong ang paggamit ng wikang Filipino sa kritikal na pananaliksik at akademikong diskurso, at nililinang ang larang ng araling Filipino. Higit pa sa paglalapat ng pampanitikan at kritikal na teorya, tinuturol ng paninindigang interdisiplinaryo ng dyornal ang pagkaunlad ng kabang kaalaman na gumagamit sa karanasang Filipino sa pag-unawa ng mga kategorya ng global at internasyonal. Inilalabas nang dalawang beses bawat taon ang isyu ng dyornal.


Please login first to access subscription form

No. 9 (2022)

Bigkis


Front Matters

Mga Paunang Pahina

Alvin B Yapan

i-viii


Panimula

Ang Bigkis at Buhol ng Relihiyon

Christian Jil R Benitez, Alvin B Yapan

1-3


Ateneo Art Awards 2021: Gawad Purita Kalaw-Ledesma sa Suring Sining

Ang Paglalahad ng Ilang Paniniwala at Kultura sa Kapuluan ng Pilipinas sa Pamamagitan ng mga Piling Object o Objet d’Art

Jayson V Fajardo

157-171


Mga Rebyu

Pinoy Version New Testament: Isang Rebyu

Shirley N Dita

172-182

Pagtaya at Pagpapasya: Isang Rebyu ng Quezon’s Game

Ian Harvey A Claros

183-187


Download Full IssueBrowse By

Past Issues